General terms

Настоящите общи условия съдържат правилата за използване на Piano YouTube Room, както и другите услуги, предоставяни от „ФОЙРИХ ПИАНОФОРТЕ“ ЕООД.

Всички клиенти, които желаят да използват Piano YouTube Room, следва да се запознаят с общите условия и да ги спазват по време на използването на Галерията и услугите, предлагани в нея.

Piano YouTube Room се стопанисва и поддържа от „ФОЙРИХ ПИАНОФОРТЕ“ ЕООД, ЕИК 205379711, седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. “Хаджи Димитър“, ул.“Васил Петлешков“ № 4, представлявано от Александър Николов Милев, в качеството му на управител.

Раздел I

Правила за използване на Piano YouTube Room

 1. Piano YouTube Room е стая, в която можете да изпълнявате/изсвирите музикално произведение на ………. (марка и модел на рояла), което да запишете или да бъде излъчено директно в YouTube канал. Piano YouTube Room разполага със звукозаписна техника за записване на музикалните произведения на клиентите, както и с такава, с която да се направи видеозапис на изпълнението на музикалното произведение, който да бъде излъчван он-лайн или запазен за изпълнителя.
 2. Piano YouTube Room предоставя гореописаните услуги на клиентите според техния избор и предпочитание, като времетраенето на услугата се определя според желанието на клиента (тук може да се определи и конкретно времетраене). Цената за използване на Piano YouTube Room се определя от услугата, която клиентът е избрал и времетраенето на изпълнението. Участието се заплаща преди използването на Piano YouTube Room, а цените са както следва:
 3. Можете да запазите час за своето участие в Piano YouTube Room по някои от следните начини:
  1. от настоящия сайт – секция „Резервация“;
  2. на телефонен номер: ………………….;
  3. на място в Piano YouTube Room.
 4. Всеки участник има възможност да бъде придружен от други музикални изпълнители, както и да носи в Галерията други музикални инструменти. В тези случаи всеки от останалите участници ще бъде обзвързан от настоящите Общи условия.
 5. Участникът (участниците) следва да попълни/попълнят Декларация, в която заявяват съгласието си да спазва/т настоящите Общи условия. Декларацията съдържа личните данни на попълващия, както и неговото съгласие да бъде заснето изпълнението му на аудио- и видео носители.
 6. След приключване на изпълнението и участието си, Участникът избира някой от следните начини на разпространение на аудиозаписа и заснетия видео материал:
  1. – да бъде качен в канала на Piano YouTube Room на страницата на www.youtube.com;
  2. – да бъде качен на преносима памет или CD, осигурени от участника;
  3. – да бъде изпратено на електронен адрес, заявен от участника.

Раздел II

Условия за безопасност и съхраняване на лични данни

 1. „ФОЙРИХ ПИАНОФОРТЕ“ ЕООД няма да съхранява направените записи на музикалното изпълнение след неговото приключване. Записът се изтрива веднага след като участникът се снабди с него по избрания от него начин. Аудио и звукозаписите няма да бъдат използвани от дружеството за статистически и маркетингови цели.

В случай, че Участникът желае материалите с негово участие да бъдат използвани от дружеството за маркетингови и статистически цели, той следва да даде изричното си съгласие за това.

„ФОЙРИХ ПИАНОФОРТЕ“ ЕООД няма да предоставя на трети лица, обработващи лични данни, събраните от Участнциите данни.

 1. В Piano YouTube Room се забранява внасянето и употребата на оръжия, боеприпаси, взривни вещества, пиротехнически изделия, други общоопасни средства, наркотични и упойващи вещества и всякакви други забранени за употреба и/или опасни за здравето и живота на посетителите вещества.

Забранява се пушенето, както и консумацията на храни и напитки. Не се допускат до участие и участници, които са във видимо нетрезво или упоено състояние.

 1. Всеки участник следва да пази предоставената му в Piano YouTube Room апаратура – роял, камера, микрофони, слушалки, както и мебелите и интериора в стаята.

Участниците носят отговорност за причинените виновно щети на имуществото, изброено по-горе.

„ФОЙРИХ ПИАНОФОРТЕ“ ЕООД има право да предяви финансови и други претенции към участниците за нарушаване на тези Общи Условия. също така да предяви финансови и други претенции към участниците за всякакви вреди в резултат на неправилно използване на елементи в стаята или в резултат на счупени, повредени, изгубени или откраднати елементи.